MäkiSora Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjänä toimii MäkiSora Oy, Moltsiantie 54, 36430 Sahalahti

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
MäkiSora Oy
Juhani Mäkijärvi
Moltsiatie 54, 36430 Sahalahti
juhani.makijarvi@makisora.fi

3. Rekisterin nimi
MäkiSora Oy:n asiakasrekisteri

4. Käsittelyn oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, laskutus ja arkistointi.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:
*nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
*tiedot ostetuista tuotteista

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään.
Tuotetiedot kuormakirjoista.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakastiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käytettäessä ulkopuolista palveluntarjoajaa laskutuksen ja kirjanpidon hoitamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysajat
MäkiSora Oy säilyttää henkilötiedot lainsäädäntöä noudattaen,
Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista tai määritetty tietosuojaselosteessa nimettyjen käsittelyn tarkoitusten kannalta.

10. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Henkilötietoja sisältäviä manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.
Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä rekisterin suojaamiseksi.
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Tietojen käyttöoikeudet ja valtuudet on rajattu ja ne on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilöt, joille käyttöoikeudet on valtuutettu, ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena osoitteeseen
juhani.makijarvi@makisora.fi. Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.